J. Shuman Photography 2018 | SENIOR SITTINGS

Kylie Conrad 09/09/17 Senior Sitting

Kylie Conrad 09/09/17 Senior Sitting

Maddie Crecchio/Senior Sitting

Maddie Crecchio/Senior Sitting

Sean Foster Senior Sitting

Sean Foster Senior Sitting

Sara Quinn

Sara Quinn

Cheyenne Lucassen

Cheyenne Lucassen

Aubry Rose 8/3/11 Senior Sitting

Aubry Rose 8/3/11 Senior Sitting